دانلود نسخه های قبلی وردپرس (تمامی نسخه ها)
4.6 از 36 رای

شاید تابحال برای شما پیش آمده باشد که نسخه های قبلی وردپرس را نیاز داشته باشید اما دسترسی به آنها برایتان مشکل باشد. در این مطلب لیست تمامی نسخه های انتشار یافته وردپرس از ابتدا تاکنون به همراه لینک دانلود آنها را قرار داده ایم.

wordpress

نسخه های قبلی وردپرس

نسخهدانلود
4.8zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.7.5zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.7.4zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.7.3zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.7.2zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.7.1zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.7zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.6.6zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.6.5zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.6.4zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.6.3zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.6.2zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.6.1zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.6zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.5.9zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.5.8zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.5.7zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.5.6zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.5.5zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.5.4zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.5.3zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.5.2zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.5.1zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.5zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.4.10zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.4.9zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.4.8zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.4.7zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.4.6zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.4.5zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.4.4zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.4.3zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.4.2zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.4.1zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.4zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.3.11zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.3.10zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.3.9zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.3.8zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.3.7zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.3.6zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.3.5zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.3.4zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.3.3zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.3.2zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.3.1zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.3zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.2.15zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.2.14zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.2.13zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.2.12zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.2.11zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.2.10zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.2.9zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.2.8zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.2.7zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.2.6zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.2.5zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.2.4zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.2.3zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.2.2zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.2.1zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.2zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.1.18zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.1.17zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.1.16zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.1.15zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.1.14zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.1.13zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.1.12zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.1.11zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.1.10zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.1.9zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.1.8zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.1.7zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.1.6zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.1.5zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.1.4zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.1.3zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.1.2zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.1.1zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.1zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.0.18zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.0.17zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.0.16zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.0.15zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.0.14zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.0.13zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.0.12zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.0.11zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.0.10zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.0.9zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.0.8zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.0.7zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.0.6zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.0.5zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.0.4zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.0.3zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.0.2zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.0.1zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
4.0zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.9.19zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.9.18zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.9.17zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.9.16zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.9.15zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.9.14zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.9.13zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.9.12zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.9.11zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.9.10zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.9.9zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.9.8zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.9.7zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.9.6zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.9.5zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.9.4zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.9.3zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.9.2zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.9.1zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.9zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.8.21zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.8.20zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.8.19zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.8.18zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.8.17zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.8.16zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.8.15zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.8.14zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.8.13zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.8.12zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.8.11zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.8.10zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.8.9zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.8.8zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.8.7zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.8.6zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.8.5zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.8.4zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.8.3zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.8.2zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.8.1zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.8zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.7.21zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.7.20zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.7.19zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.7.18zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.7.17zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.7.16zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.7.15zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.7.14zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.7.13zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.7.12zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.7.11zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.7.10zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.7.9zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.7.8zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.7.7zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.7.6zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.7.5zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.7.4zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.7.3zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.7.2zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.7.1zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.7zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.6.1zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.6zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.5.2zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.5.1zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.5zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.4.2zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.4.1zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.4zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.3.3zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.3.2zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.3.1zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.3zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.2.1zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.2zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.1.4zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.1.3zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.1.2zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.1.1zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.1zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.0.6zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.0.5zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.0.4zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
3.0.3zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.0.2zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.0.1zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
3.0zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
2.9.2zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
2.9.1zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
2.9zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
2.8.6zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
2.8.5zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
2.8.4zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
2.8.3zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
2.8.2zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
2.8.1zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
2.8zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)IIS zip (md5 | sha1)
2.7.1zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
2.7zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
2.6.5zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
2.6.3zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
2.6.2zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
2.6.1zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
2.6zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
2.5.1zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
2.5zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
2.3.3zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
2.3.2zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
2.3.1zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
2.3zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
2.2.3zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
2.2.2zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
2.2.1zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
2.2zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
2.1.3zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
2.1.2zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
2.1.1zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
2.1zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
2.0.11zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
2.0.10zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
2.0.9zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
2.0.8zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
2.0.7zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
2.0.6zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
2.0.5zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
2.0.4zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
2.0.1zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
2.0zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
1.5.2zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
1.5.1.3zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
1.5.1.2zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
1.5.1.1zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
1.5.1zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
1.5-strayhornzip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
1.2.2zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
1.2.1zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
1.2-minguszip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
1.2-deltazip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
1.0.2-blakeyzip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
1.0.2zip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
1.0.1-mileszip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
1.0-platinumzip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)
0.71-goldzip (md5 | sha1)tar.gz (md5 | sha1)

راستی! برای دریافت مطالب وردپرسی در کانال تلگرام میهن وردپرس عضو شوید.