به‌روز‌رسانی به نسخه 4.3.1 در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۹

به‌روز‌رسانی به نسخه 4.3 در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۹

به‌روز‌رسانی به نسخه 4.2 در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۹

به‌روز‌رسانی به نسخه 4.1.1 در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۹

به‌روز‌رسانی به نسخه 4.1 در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۹۹

به‌روز‌رسانی به نسخه 4 در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۹۹

به‌روز‌رسانی به نسخه 3 در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۹۹

به‌روز‌رسانی به نسخه 2.3.1 در تاریخ ۴ تیر ۱۳۹۹

به‌روز‌رسانی به نسخه 2.3 در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۹

به‌روز‌رسانی به نسخه 2.2.1 در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

به‌روز‌رسانی به نسخه 2.2 در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

به‌روز‌رسانی به نسخه 2.1 در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۳۹۹

به‌روز‌رسانی به نسخه ۲ در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۹۹

به‌روز‌رسانی به نسخه ۱.۱ در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۸