نسخه 5.8.2

نسخه 5.8.1

نسخه 5.8

نسخه 5.6.1

نسخه 5.6

نسخه 5.5

به‌روز‌رسانی به نسخه 5.4.1 در تاریخ ۵ آذر ۱۳۹۹

به‌روز‌رسانی به نسخه 5.4 در تاریخ ۱ آذر ۱۳۹۹

به‌روز‌رسانی به نسخه 5.3 در تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۹۹

به‌روز‌رسانی به نسخه 5.2 در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۹۹

به‌روز‌رسانی به نسخه 5.1 در تاریخ ۵ آبان ۱۳۹۹

به‌روز‌رسانی به نسخه 5.0 در تاریخ ۳ آبان ۱۳۹۹

به‌روز‌رسانی به نسخه 4.4 در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۹۹

به‌روز‌رسانی به نسخه 4.1.1 در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۹

به‌روز‌رسانی به نسخه 4.1 در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۹۹

به‌روز‌رسانی به نسخه 4 در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۹۹

به‌روز‌رسانی به نسخه 3 در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۹۹

به‌روز‌رسانی به نسخه 2.3.1 در تاریخ ۴ تیر ۱۳۹۹

به‌روز‌رسانی به نسخه 2.3 در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۹

به‌روز‌رسانی به نسخه 2.2.1 در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

به‌روز‌رسانی به نسخه 2.2 در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

به‌روز‌رسانی به نسخه 2.1 در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۳۹۹

به‌روز‌رسانی به نسخه ۲ در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۹۹

به‌روز‌رسانی به نسخه ۱.۱ در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۸