افزودن شماره صفحات به وردپرس بدون افزونه

افزودن شماره صفحات به وردپرس بدون افزونه

بطور پیش فرض قالب وردپرس لینک صفحه بندی را از طریق افزودن لینک قدیمی ترین پست و جدیدترین پست در انتهای صفحه آرشیو وردپرس نمایش میدهد. با این حال بیشتر سایتها از صفحه بندی عددی مانند سایت میهن وردپرس استفاده می‌کنند. در این مقاله ما به شما نحوه ی افزودن صفحه بندی عددی به قالب وردپرس را آموزش میدهیم. هدف قرار دادن قدیمیترین و جدیدترین لینک صفحه بندی در انتهای صفحه آرشیو با حرکت راحت صفحات میباشد.

حرکت صفحه

دو روش برای افزودن صفحه بندی عددی به قالب وردپرس وجود دارد. روش اول افزودن صفحه بندی عددی بصورت دستی و بدون استفاده از افزونه است و روش دوم استفاده از یک افزونه میباشد. از آنجا که این مقاله در دسته ی آموزش قرار میگیرد ابتدا روش دستی را توضیح میدهیم. بعدا در مقاله دیگری افزونه ای را برای اینکار به شما معرفی خواهیم کرد.

افزودن شماره صفحات وردپرس به قالب وردپرس بصورت دستی

ابتدا نحوه ی افزودن صفحه بندی عددی بصورت دستی را نمایش میدهیم که این به نفع کاربران پیشرفته,کاربرانی که در حال یادگیری توسعه قالب هستند و یا میخواهند اینکار بدون استفاده از افزونه انجام دهند میباشد. ابتدا کد زیر را به قالب فایل functions.php اضافه کنید.


function mihanwp_numeric_posts_nav()
	{
	if (is_singular()) return;
	global $wp_query;
	/** Stop execution if there's only 1 page */
	if ($wp_query->max_num_pages <= 1) return;
	$paged = get_query_var('paged') ? absint(get_query_var('paged')) : 1;
	$max = intval($wp_query->max_num_pages);
	/** Add current page to the array */
	if ($paged >= 1) $links[] = $paged;
	/** Add the pages around the current page to the array */
	if ($paged >= 3)
		{
		$links[] = $paged - 1;
		$links[] = $paged - 2;
		}

	if (($paged + 2) <= $max)
		{
		$links[] = $paged + 2;
		$links[] = $paged + 1;
		}

	echo '<div class="navigation"><ul>' . "\n";
	/** Previous Post Link */
	if (get_previous_posts_link()) printf('<li>%s</li>' . "\n", get_previous_posts_link());
	/** Link to first page, plus ellipses if necessary */
	if (!in_array(1, $links))
		{
		$class = 1 == $paged ? ' class="active"' : '';
		printf('<li%s><a href="%s">%s</a></li>' . "\n", $class, esc_url(get_pagenum_link(1)) , '1');
		if (!in_array(2, $links)) echo '<li>…</li>';
		}

	/** Link to current page, plus 2 pages in either direction if necessary */
	sort($links);
	foreach((array)$links as $link)
		{
		$class = $paged == $link ? ' class="active"' : '';
		printf('<li%s><a href="%s">%s</a></li>' . "\n", $class, esc_url(get_pagenum_link($link)) , $link);
		}

	/** Link to last page, plus ellipses if necessary */
	if (!in_array($max, $links))
		{
		if (!in_array($max - 1, $links)) echo '<li>…</li>' . "\n";
		$class = $paged == $max ? ' class="active"' : '';
		printf('<li%s><a href="%s">%s</a></li>' . "\n", $class, esc_url(get_pagenum_link($max)) , $max);
		}

	/** Next Post Link */
	if (get_next_posts_link()) printf('<li>%s</li>' . "\n", get_next_posts_link());
	echo '</ul></div>' . "\n";
	}

این کد تعداد صفحات و یک لیست از لینک شماره را آماده میکند. برای افزودن کد به قالب باید برچسب زیر را به  index.php, archive.php, category.php و دیگر قالبهای آرشیو صفحه اضافه کنید.

<?php mihanwp_numeric_posts_nav(); ?>

اکنون که صفحه بندی را لیست کرده ایم نیاز داریم لیست را استایل دهی کنیم. ما میخواهیم که لیست را در خط بلوک جاییکه صفحه با رنگهای پس زمینه مختلف فعال شده ایجاد کنیم. برای انجام دادن کد زیر را به قالب فایل  style.css اضافه کنید:

.navigation li a,
.navigation li a:hover,
.navigation li.active a,
.navigation li.disabled {
	color: #fff;
	text-decoration:none;
}

.navigation li {
	display: inline;
}

.navigation li a,
.navigation li a:hover,
.navigation li.active a,
.navigation li.disabled {
	background-color: #6FB7E9;
	border-radius: 3px;
	cursor: pointer;
	padding: 12px;
	padding: 0.75rem;
}

.navigation li a:hover,
.navigation li.active a {
	background-color: #3C8DC5;
}

اکنون لیستی از صفحه بندی عددی در قالب داریم.

کد صفحه بندی عددی

به همین راحتی! شماره بندی صفحات بدون نیاز به نصب افزونه به سایت شما اضافه شد. موفق باشید.

راستی! برای دریافت مطالب وردپرسی در کانال تلگرام میهن وردپرس عضو شوید.