لیست المان‌های المنتور قالب اهورا

آنچه در این مقاله می‌خوانید

عنوان صفحه

ویجت المنتور اهورا: عنوان صفحه

این المان مخصوص ساخت صفحات آرشیو اختصاصی است و از آن برای نمایش عنوان صفحه استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای تغییر چینش، رنگ، تایپوگرافی، فاصله و … است.


شبکه آیکن

ویجت المنتور اهورا: شبکه آیکن

این المان شبکه‌ای از آیکن‌ها را در کنار هم در بخش مورد نظر شما نمایش می‌دهد.
دارای تنظیماتی برای تنظیم ابعاد تصاویر، ستون‌بندی، ارتفاع، زمینه و … است.

ویجت شبکه آیکن

شبکه پست 1

ویجت المنتور اهورا: شبکه پست 1

این المان برای نمایش لیستی از پست‌ها با تصاویر شاخص بزرگ استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای انتخاب دسته‌بندی، برچسب، نوع محتوا، فیلتر تعداد پست‌ها، تنظیمات رنگ عنوان و دکمه برای نمایش است.

ویجت شبکه پست 1

شبکه پست 2

ویجت المنتور اهورا: شبکه پست 2

این المان برای نمایش لیستی از پست‌ها با یک تصویر شاخص خیلی بزرگ و تصاویر شاخص دیگر استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای انتخاب دسته‌بندی، نمایش متا، استایل متن و تصویر است.

ویجت شبکه پست 2

شبکه پست 3

ویجت المنتور اهورا: شبکه پست 3

این المان برای نمایش لیستی از پست‌ها با یک تصویر شاخص خیلی بزرگ در انتها و تصاویر شاخص دیگر در کنار هم استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای انتخاب دسته‌بندی برای نمایش، نمایش متای پست‌ها، تصویر و تغییر رنگ و تایپوگرافی متا و عنوان است.

ویجت شبکه پست 3

شبکه پست 4

ویجت المنتور اهورا: شبکه پست 4

این المان برای نمایش لیستی از پست‌ها با یک پست با تصویر شاخص خیلی بزرگ و دو پست با تصویر شاخص بزرگ استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای انتخاب دسته‌بندی برای نمایش، نمایش متای پست‌ها، تصویر و تغییر رنگ و تایپوگرافی عنوان است.

ویجت شبکه پست 4

شبکه پست 5

ویجت المنتور اهورا: شبکه پست 5

این المان برای نمایش لیستی از پست‌ها با یک پست با تصویر شاخص خیلی بزرگ و دو پست با تصویر بزرگ در کنار استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای انتخاب دسته‌بندی و برچست برای نمایش پست‌ها، استایل برای چینش متن، رنگ عنوان و … است.

ویجت شبکه پست 5

شبکه پست 6

ویجت المنتور اهورا: شبکه پست 6

این المان برای نمایش لیستی از پست‌ها، با امکان انتخاب نوع نوشته، برچسب یا دسته‌بندی و درج عنوان و توضیحات است.
دارای تنظیماتی برای نمایش متای نوشته، رنگ، تایپوگرافی بخش‌های مختلف است.

ویجت شبکه پست 6

شبکه پست 7

grid post7 widget

این المان برای نمایش لیستی از پست‌ها، در هر ردیف دوتایی با امکان انتخاب نوع محتوا، دسته‌بندی و برچسب است.
دارای تنظیماتی برای فیلتر تعداد مقاله، ابعاد تصویر، استایل رنگ و تایپوگرافی است.

ویجت شبکه پست 7

شبکه پست 8

ویجت المنتور اهورا: شبکه پست 8

این المان برای نمایش لیستی از پست‌ها با امکان انتخاب نوع محتوا، برچسب و دسته‌بندی است.
دارای تنظیماتی برای فیلتر تعداد نوشته در هر صفحه، ستون‌بندی، متای نوشته و صفحه‌بندی است.

ویجت شبکه پست 8

شبکه پست 9

ویجت المنتور اهورا: شبکه پست 9

این المان امکان نمایش شبکه‌ای از پست‌ها با حالت متای روی تصویر شاخص و انتخاب نوع محتوا، برچسب و دسته‌بندی ایجاد می‌کند.
دارای تنظیماتی برای ستون‌بندی، فاصله‌گذاری، رنگ زمینه و عنوان، تایپوگرافی و صفحه‌بندی است.

ahura elementor widget grid post9

شبکه پست 10

ویجت المنتور اهورا: شبکه پست 10

این المان لیستی از پست‌ها به همراه امکان انتخاب دسته‌بندی برای کاربر را ایجاد میکند.
دارای تنظیماتی برای ستون‌بندی، نمایش فیلترها، متا، استایل فیلتر، تصویر و صفحه‌بندی است.

ویجت شبکه پست 10

شبکه پست 11

grid post11 widget

این المان لیستی از نوشته‌ها با امکان انتخاب نوع محتوا، برچست یا دسته‌بندی را ایجاد می‌کند.
دارای تنظیماتی برای محدود کردن نوشته در هر صفحه، ستون‌بندی، انتخاب عنوان و لینک، استایل رنگ و تایپوگرافی برای عنوان، دکمه و متن است.

ahura elementor widget grid post11

شبکه پست 12

grid post12 widget

این المان شبکه ای از پست با استایل قرارگیری محتوا روی تصویر شاخص ایجاد می‌کند.
دارای تنظیماتی برای فیلتر بر اساس دسته‌بندی و برچسب، ابعاد تصویر، تعداد پست، ستون‌بندی و رنگ جعبه، محتوا و تایپوگرافی است.

ahura elementor widget grid post12

شبکه محصولات

ویجت المنتور اهورا: شبکه محصولات

این المان برای نمایش لیستی از محصولات با امکان انتخاب دسته‌بندی و تعداد مورد نیاز در هر صفحه است.
دارای تنظیماتی برای ستون‌بندی، ابعاد تصویر، فیلتر بر اساس موجودی، استایل رنگ و تایپوگرافی برای متن و صفحه‌بندی است.

ahura elementor widget grid product

شبکه محصولات 2

ویجت المنتور اهورا: اسلایدر پست 4

این المان برای نمایش لیستی از محصولات با امکان انتخاب دسته‌بندی، وضعیت موجودی، تنظیم نمایش تعداد محصولات است.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به جعبه محصولات و آیتم‌ها است.

ahura elementor widget product grid2

شبکه محصولات 3

ویجت المنتور اهورا: شبکه محصولات 3

این المان برای نمایش لیستی از محصولات با امکان انتخاب دسته‌بندی و نمایش امتیاز است.
دارای تنظیماتی برای فیلتر بر اساس موجودی، ستون‌بندی، رنگ و تایپوگرافی برای عنوان، توضیحات و دکمه است.

ahura elementor widget product grid3

جعبه پست 1

ویجت المنتور اهورا: جعبه پست 1

این المان برای نمایش لیستی از پست‌ها، با یک پست ابتدایی بزرگ به همراه توضیحات است.
دارای تنظیماتی برای انتخاب دسته‌بندی و عنوان، متن و لینک دکمه و استایل‌دهی به محتوا و دکمه است.

ویجت جعبه پست 1

جعبه پست 2

ویجت المنتور اهورا: جعبه پست 2

این المان برای نمایش لیستی از پست‌ها، با یک پست ابتدایی بزرگ به همراه توضیحات و پست‌های بعد با توضیحات کناری است.
دارای تنظیماتی برای انتخاب دسته‌بندی و استایل‌دهی به محتوا است.

ویجت جعبه پست 2

نمونه کار

ویجت المنتور اهورا: نمونه کار

با کمک این المان می‌توانید نمونه‌ کارهای خود را در وبسایت نمایش دهید. نمونه کارها به صورت لایت باکس با کلیک کاربر نمایش داده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای ستون‌بندی، استایل تصویر و زبانه‌های نمونه کار است.

ویجت نمونه کار

آرشیو نوشته

ویجت المنتور اهورا: آرشیو نوشته

این المان آرشیوی از پست‌ها بر اساس دسته‌بندی انتخابی در وبسایت نمایش می‌دهد.
دارای تنظیماتی برای نمایش تاریخ، نویسنده، خلاصه، فیلتر کاراکترهای چکیده، استایل‌دهی به جعبه و محتوا است.

ویجت آرشیو نوشته 1

آرشیو نوشته 2

ویجت المنتور اهورا: آرشیو نوشته 2

المان آرشیو نوشته 2، لیستی از نوشته‌ها بر اساس دسته‌بندی انتخابی در یک ستون و سطرهای متعدد نمایش می‌دهد.
دارای تنظیماتی برای محدود کردن نمایش تعداد مقالات، سفارشی سازی عنوان، ابعاد تصویر، استایل‌دهی به جعبه، عنوان و تصویر است.

ویجت آرشیو نوشته 2

اسلایدر پست 1

ویجت المنتور اهورا: اسلایدر پست 1

این المان ، آرشیوی از پست‌ها را به صورت اسلایدر در وبسایت نمایش می‌دهد.
دارای تنظیماتی برای انتخاب دسته‌بندی، محدودیت برای کاراکترهای چکیده، تعداد پست‌ها و استایل‌دهی محتوا، دکمه و اسلایدر است.

ویجت اسلایدر پست 1

اسلایدر پست 2

ویجت المنتور اهورا: اسلایدر پست 2

المان اسلایدر پست2، لیستی از پست‌ها به صورت ستونی از تصاویر در کنار هم نمایش می‌دهد.
دارای تنظیماتی برای انتخاب دسته‌بندی، انتخاب تعداد پست‌ها و استایل‌دهی به محتوا و دکمه‌های اسلایدر است.

ویجت اسلایدر پست 2

اسلایدر پست 3

ویجت المنتور اهورا: اسلایدر پست 3

این المان لیستی از پست‌ها به صورت اسلایدر به همراه ستون کناری توضیحات و عنوان را نمایش می‌دهد.
دارای تنظیماتی برای سفارشی‌سازی عنوان، توضیحات، تعداد پست‌ها، کاراکترهای چکیده و استایل‌دهی به پست‌ها، دکمه اسلایدر و جعبه است.

ویجت اسلایدر پست 3

اسلایدر پست 4

ویجت المنتور اهورا: اسلایدر پست 4

المان اسلایدر پست 4، لیستی از پست‌ها به صورت اسلایدر نمایش می‌دهد.
دارای تنظیماتی برای انتخاب دسته‌بندی، سفارشی‌سازی خلاصه و استایل‌دهی پست‌ها و دکمه اسلایدر است.

ahura elementor widget post slider4

لیست پست

list post1 widget

این المان لیستی از پست به همراه تصویر و عنوان را در کنار هم نمایش می‌دهد.
دارای قابلیت انتخاب دسته‌بندی، سفارشی‌سازی عنوان، محدودیت برای تعداد نمایش پست و استایل‌دهی برای جعبه، دکمه و نوشته‌ها است.

ahura elementor widget list post1

لیست پست یک ستونه

list post2 widget

این المان لیستی از پست‌ها را به صورت یک ستون در زیر هم نمایش می‌دهد. هر پست دارای یک تصویر شاخص و عنوان است.
دارای تنظیماتی برای انتخاب دسته‌بندی، انتخاب تعداد پست‌ها برای نمایش، ابعاد تصویر و استایل‌دهی به جعبه، عنوان، دکمه و کاور است.

ahura elementor widget list post2

لیست پست 3

list post3 widget

این المان ، آخرین پست از دسته‌بندی انتخابی را به صورت یک تصویر شاخص بزرگ و یک عنوان روی تصویر نمایش می‌دهد.
دارای تنظیماتی برای انتخاب دسته‌بندی، نمایش تاریخ، ابعاد تصویر و استایل‌دهی به تصویر و عنوان است.

ahura elementor widget list post3

لیست پست 4

list post4 widget

این المان لیستی از پست‌های جدید شامل تصویر شاخص و عنوان را نمایش می‌دهد.
دارای تنظیماتی برای عنوان، توضیحات و دکمه، استایل‌دهی دکمه، کاور، نوشته و جعبه است.

ahura elementor widget list post4

لیست پست 5

list post5 widget

لیستی از پست‌ها با تصویر شاخص کنار و توضیحات به صورت ستونی نمایش می‌دهد.
دارای تنظیماتی برای انتخاب دسته‌بندی، تعداد پست‌ها برای نمایش، ستون‌بندی و استایل‌دهی به تصویر، عنوان، چکیده و داده‌های متا است.

ahura elementor widget list post5

لیست پست 6

list post6 widget

این المان برای نمایش لیستی از پست‌ها به صورت ستونی استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای انتخاب دسته‌بندی، برچسب و تعداد پست‌ها و استایل‌دهی به شیوه نمایش ستون یا سطر، تصویر شاخص، عنوان، چکیده و متا است.

ahura elementor widget list post6

زبانه شبکه پست

ویجت المنتور اهورا: زبانه شبکه پست

این المان محتوا را در تب‌های مجزا نمایش می‌دهد.
دارای تنظیماتی برای انتخاب نوع محتوا، دسته‌بندی و برچسب در هر تب، استایل‌دهی به زبانه‌ها، محتوا و جعبه است.

ویجت زبانه پست

باکس قیمت محصولات 1

ویجت المنتور اهورا: باکس قیمت محصولات 1

این المان محصولی را بر اساس برچسب نمایش می‌دهد.
دارای تنظیماتی برای نمایش توضیحات، استایل‌دهی به محتوا، قیمت، دکمه و جعبه می‌باشد.

ویجت باکس قیمت محصولات 1

اسلایدر محصولات

ویجت المنتور اهورا: اسلایدر محصولات

این المان لیستی از محصولات را به صورت اسلایدر در کنار هم نمایش می‌دهد.
دارای تنظیماتی برای انتخاب دسته‌بندی محتوا، فیلتر بر اساس وضعیت موجودی، مرتب‌سازی و استایل‌دهی به آیتم‌ها، دکمه اسلایدر و محتوا است.

ahura elementor widget product slider

اسلایدر محصولات 2

ویجت المنتور اهورا: اسلایدر محصولات 2

این المان برای نمایش لیستی از محصولات با امکان انتخاب تعداد محصول روی کارت محصول به صورت اسلایدر به کار می‌رود.
دارای تنظیماتی برای انتخاب عنوان، لینک و متن دکمه، فیلتر بر اساس دسته‌بندی و وضعیت موجودی و استایل‌دهی به آیتم‌ها، دکمه خرید و اسلایدر و جعبه است.

ahura elementor widget product slider2

اسلایدر محصولات 3

ویجت المنتور اهورا: اسلایدر محصولات 3

این المان برای نمایش محصولات به صورت اسلایدر و با امکان نمایش یک محصول در لحظه به کار می‌رود.
دارای تنظیماتی برای تنطیم عنوان اسلایدر، انتخاب محصولات به صورت تکی، سرعت چرخش اسلاید و استایل‌دهی به محصولات، عنوان، قیمت، دکمه، آیتم‌ها و جعبه است.

2023 11 25 100632

اسلایدر محصولات 4

ویجت المنتور اهورا: اسلایدر محصولات 4

این اسلایدر برای نمایش محصولات با تصویر، متن و دکمه اختصاصی استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای فیلتر بر اساس دسته‌بندی، وضعیت موجودی، نمایش دو دکمه و استایل‌دهی آیتم‌ها، اسلایدر و جعبه است.

ahura elementor widget product slider4

اسلایدر محصولات 5

ویجت المنتور اهورا: اسلایدر محصولات 5

این المان برای نمایش محصولات بر اساس فروش، تخفیف و یا همه محصولات استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای فیلتر بر اساس دسته‌بندی، وضعیت موجودی، تنظیم ستون‌ و استایل‌دهی به آیتم‌ها و جعبه است.

ahura elementor widget product slider5

محصولات پرفروش

ویجت المنتور اهورا: محصولات پرفروش

این المان برای نمایش محصولات پرفروش به صورت لیست با امکان محدود کردن تعداد محصولات برای نمایش، ستون بندی است.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی تصویر و آیتم‌ها است.

ahura elementor widget most sale

لیست محصولات دسته‌بندی

ویجت المنتور اهورا: لیست محصولات دسته‌بندی

این المان برای نمایش لیستی از محصولات بر اساس دسته‌بندی انتخابی به صورت اسلایدر با یک ستون کناری توضیحات استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای انتخاب نوع محصولات، دسته‌بندی، تصویر ستون توضیحات و استایل‌دهی به محصول، جعبه توضیحات و دکمه اسلایدر است.

ahura elementor widget product cat list

دسته‌بندی محصولات 1

ویجت المنتور اهورا: دسته‌بندی محصولات 1

این المان برای نمایش محصولات یک دسته‌بندی است.
دارای تنظیماتی برای نمایش عنوان، قیمت، تعیین تعداد محصولات برای نمایش و استایل‌دهی به کاور، محصولات و جعبه است.

ahura elementor widget products cat 1

باکس دسته‌بندی 2

ویجت المنتور اهورا: باکس دسته‎‌بندی 2

المان باکس دسته‌بندی 2 برای نمایش محصولات یک یا چند دسته‌بندی با امکان انتخاب تعداد روی کارت محصول استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای محدودیت در تعداد محصولات، تصویر و استایل‌دهی به تصویر، آیتم‌ها و دکمه است.

ahura elementor widget products cat 2

دسته‌بندی محصولات 3

ویجت المنتور اهورا: باکس دسته‎‌بندی 3

این المان برای نمایش محصولات یک دسته‌بندی با یک تصویر، عنوان و برچسب ابتدایی به کار می‌رود.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به محتوا، دکمه و جعبه است.

ahura elementor widget products cat3

دسته‌بندی محصولات 4

ویجت المنتور اهورا: دسته‌بندی محصولات 4

این المان برای نمایش یک یا چند دسته‌بندی با امکان نمایش تصویر دسته‌بندی است.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به آیتم‌ها و جعبه است.

ahura elementor widget products cat4

دسته‌بندی محصولات 5

ویجت المنتور اهورا: دسته‌بندی محصولات 5

این المان برای نمایش محصولات دسته‌بندی به صورت آیتم‌های کنار هم استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای عنوان و زیرعنوان، نمایش تعداد پست‌ها، ستون‌بندی، انتخاب آیکن و استایل‌دهی برای عنوان، دکمه و جعبه است.

ahura elementor widget products cat5

باکس دسته‌بندی 6

ویجت المنتور اهورا: دسته‌بندی محصولات 6

این المان برای نمایش محصولات یک یا چند دسته‌بندی با امکان انتخاب تصویر و توضیحات است.
دارای تنظیماتی برای جزییات جعبه، جزییات و محصولات است.

ahura elementor widget products cat6

باکس آیکن 1

ویجت المنتور اهورا: باکس آیکن 1

این المان برای نمایش یک جعبه آیکن با عنوان انتخاب عنوان، توضیحات و نشانی است.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به آیکن و محتوا است.

ویجت باکس آیکن 1

باکس آیکن 2

ویجت المنتور اهورا: باکس آیکن 2

المان باکس آیکن 2 برای نمایش آیکن با امکان انتخاب رنگ برای آیکن و جعبه استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به آیکن، جعبه و محتوا است.

ویجت باکس آیکن 2

باکس آیکن 3

ویجت المنتور اهورا: باکس آیکن 3

از این المان برای نمایش آیکن در کنار استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای تنظیم لینک و استایل‌دهی آیکن، عنوان و جعبه است.

ویجت باکس آیکن 3

باکس آیکن 4

ویجت المنتور اهورا: باکس آیکن 4

المان باکس آیکن 4، برای نمایش لیستی از آیکن‌ها با عنوان مشترک و انتخاب ستون‌بندی استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به آیتم‌ها برای تنظیم اندازه آیکن و تایپوگرافی و جعبه است.

ویجت باکس آیکن 4

باکس آیکن 5

ویجت المنتور اهورا: باکس آیکن 5

این المان برای نمایش لیستی از آیکن‌ها با امکان انتخاب تصویر برای هر آیتم استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای تنظیم ستون‌بندی آیتم‌ها و استایل‌دهی به آیتم‌ها است.

ویجت باکس آیکن 5

باکس آیکن 6

ویجت المنتور اهورا: باکس آیکن 6

این المان برای نمایش آیکن، عنوان و توضیحاتی برای آیکن است.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به جعبه، آیکن، عنوان و توضیحات است.

ویجت باکس آیکن 6

باکس ویدیو

ویجت المنتور اهورا: باکس ویدیو

این المان برای نمایش ویدیو با امکان تصویر و لینک برای دکمه استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به جعبه تصویر و دکمه است.

ویجت ویدیو باکس

هات‌اسپات تصویر

ویجت المنتور اهورا: هات‌اسپات تصویر

المان هات‌اسپات تصویر برای نمایش یک تصویر به همراه لیستی از نقاط قابل حرکت روی تصویر به همراه توضیحی برای هر نقطه به صورت یک تولتیپ استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای انتخاب آیکن نقاط، موقعیت آنها، استایل‌دهی به نقاط، تصویر و تولتیپ است.

ویجت هات‌اسپات تصویر

جعبه تصویر

image box1 widget

این المان برای نمایش یک محتوا شامل عنوان، عنوان فرعی، تصویر و نشانی است.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به محتوا و جعبه است.

ویجت جعبه تصویر 1

جعبه تصویر 2

ویجت المنتور اهورا: جعبه تصویر 2

این المان برای نمایش یک عنوان، عنوان تفریحی و تصویر کناری استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به محتوا و جعبه المان است.

ویجت جعبه تصویر 2

جعبه تصویر 3

ویجت المنتور اهورا: جعبه تصویر 3

این المان برای نمایش یک تصویر به عنوان زمینه و عنوان و توضیحات روی تصویر است.
دارای تنظیماتی برای لینک‌دهی به جعبه و استایل‌دهی به عنوان و توضیحات است.

ویجت جعبه تصویر 3

درخواست اقدام

ویجت المنتور اهورا: درخواست اقدام

از این المان برای ساخت یک Call to Action (درخواست اقدام) استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به محتوا، دکمه، تصویر و جعبه است.

ویجت درخواست اقدام

شمارش معکوس

ویجت المنتور اهورا: شمارش معکوس

این المان برای نمایش شمارشگر معکوس به همراه یک عنوان است.
دارای تنظیماتی برای انتخاب خاتمه شمارشگر، استایل‌دهی به محتوا و جعبه است.

ویجت شمارش معکوس

چارت

ویجت المنتور اهورا: چارت

المان چارت برای نمایش یک چارت حلقوی استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به متن، خط، کادر دور و عرض چارت است.

ویجت چارت

شمارش معکوس 2

ویجت المنتور اهورا: شمارش معکوس 2

این المان برای نمایش، شمارشگر معکوس استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به عنوان، تایمر و جعبه است.

ویجت شمارش معکوس 2

شمارش معکوس 3

ویجت المنتور اهورا: شمارش معکوس 3

این المان برای نمایش یک شمارشگر با تاریخ جلالی/میلادری به همراه امکانی برای نمایش عنوان، دکمه، متن پایان تایمر استفاده می‌شود.
دارای امکاناتی برای استایل‌دهی به تایمر، عنوان، تاریخ، دکمه و جعبه است.

ویجت شمارش معکوس 3

فیلد جستجو

ویجت المنتور اهورا: فیلد جستجو

این المان برای نمایش فیلد جستجو استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای انتخاب متن دکمه، نگهدارنده و انتخاب محتوای مورد جستجو و استایل‌دهی به دکمه و جعبه است.

ویجت جستجو

جعبه خدمات

ویجت المنتور اهورا: جعبه خدمات

این المان برای نمایش سرویس با امکان انتخاب آیکن، عنوان، توضیحات و لینک استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به آیکن، توضیحات و جعبه است.

جعبه خدمات 1

جعبه خدمات 2

ویجت المنتور اهورا: جعبه خدمات 2

این المان برای نمایش لیستی از خدمات است.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به جعبه خدمات، تایپوگرافی و رنگ در وضعیت عادی و هاور است.

ویجت خدمات 2

جعبه خدمات 3

ویجت المنتور اهورا: جعبه خدمات 3

از این المان برای نمایش لیستی از خدمات استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی رنگ آیکن، زمینه و تایپوگرافی برای هر سرویس است.

ویجت خدمات 3

عنوان ویژه

ویجت المنتور اهورا: عنوان ویژه

این المان برای نمایش یک عنوان به صورت ویژه استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای درج متن ویژه و معمولی، استایل‌دهی به متن ویژه و معمولی به صورت مجزا است.

ویجت عنوان ویژه

جعبه دایره‌ای

ویجت المنتور اهورا: جعبه دایره‌ای

این المان برای نمایش جعبه دایره‌ای استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای انتخاب عنوان، رنگ دایره، زمینه، تصویر و سایه برای دایره است.

ویجت جعبه دایره‌ای

باکس بنر

ویجت المنتور اهورا: باکس بنر

این المان برای نمایش یک جعبه بنر استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای درج عنوان جبعه و عنوان، توضیحات ابتدایی و دکمه است. همچنین امکان استایل‌دهی به محتوا، دکمه و جعبه‌ها وجود دارد.

ahura elementor widget box banner1

باکس بنر 2

ویجت المنتور اهورا: باکس بنر 2

این المان برای نمایش یک جعبه بنر تمام عرض استفاده می‌شود.
امکان انتخاب عنوان و دکمه و استایل‌دهی به عنوان، دکمه، دایره و جعبه وجود دارد.

ویجت باکس بنر 2

باکس بنر 3

ویجت المنتور اهورا: باکس بنر 3

این المان برای نمایش یک جعبه بنر به کار می‌رود.
دارای تنظیماتی برای انتخاب آیکن، عنوان و لینک و استایل‌دهی به محتوا و جعبه است.

ahura elementor widget box banner3

باکس بنر 4

ویجت المنتور اهورا: باکس بنر 4

از این المان برای نمایش جعبه بنر استفاده می‌شود.
این المان تنظیماتی برای استایل‌دهی به محتوا و جعبه نیز دارد.

ahura elementor widget box banner4

باکس بنر 5

ویجت المنتور اهورا: باکس بنر 5

این المان برای نمایش یک جعبه بنر با امکان انتخاب تصویر، عنوان و دکمه به همراه آیکن است.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به تصویر، جعبه و دکمه است.

ویجت باکس بنر 5

اعلان

ویجت المنتور اهورا: اعلان

این المان برای نمایش یک اعلان به همراه دکمه استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به دکمه و جعبه است.

ویجت اعلان 1

باکس اعلان 2

ویجت المنتور اهورا: اعلان 2

این المان برای نمایش یک جعبه اعلان با امکان انتخاب آیکن، عنوان، زیرعنوان و دکمه است.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به آیکن، محتوا، دکمه و جعبه است.

ahura elementor widget notice2

باکس اعلان 3

ویجت المنتور اهورا: اعلان 3

این المان برای نمایش یک جعبه اعلان با امکان انتخاب آیکن، درج عنوان و محتوا استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به جعبه، عنوان، آیکن و توضیحات است.

ahura elementor widget notice3

تایپ رایتر

ویجت المنتور اهورا: تایپ رایتر

این المان برای نمایش یک متن ثابت در کنار لیستی از متن‌های متغیر به صورت تایپ‌رایتر استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای تغییر جهت چیدمان متن، استایل‌دهی به متن ثابت و متغیر است.

ahura elementor widget type writer

عنوان رنگی

ویجت المنتور اهورا: عنوان رنگی

المان عنوان رنگی برای نمایش دو عنوان در کنار هم استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به دو عنوان است.

ahura elementor widget colored headings

عنوان رنگی 2

ویجت المنتور اهورا: عنوان رنگی 2

این المان برای نمایش عنوان به همراه یک پس زمینه استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به نقطه و جعبه است.

ویجت عنوان رنگی 2

پست رادیویی

ویجت المنتور اهورا: پست رادیویی

این المان برای نمایش یک پست از دسته‌بندی انتخابی استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای سفارشی سازی ابعاد تصویر، استایل‌دهی به کاور، محتوا و دکمه است.

ویجت پست رادیویی

پست پیشنهادی

suggested post widget

این المان برای نمایش لیستی از پست‌ها با امکان انتخاب دسته‌بندی و تعدادپست برای نمایش استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای تنظیم ابعاد عکس، استایل‌دهی به کاور و آیتم‌ها است.

ahura elementor widget suggested post

باکس معرفی

ویجت باکس معرفی

برای نمایش یک جعبه معرفی با امکان لینک‌دهی، انتخاب تصویر، عنوان و زیرعنوان است.
دارای تنظیماتی برای تصویر، عنوان، زیرعنوان و جعبه است.

ahura elementor widget intro

میلرلایت

ویجت میلرلایت 1

این المان برای نمایش یک فرم خبرنامه با انتخاب یک نامک، ایجاد فیلدهای جدید و امکان نمایش پیام تشکر استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به عنوان، توضیحات، فیلدها، دکمه و جعبه است.

ahura elementor widget mailer lite1

میلرلایت 2

ویجت میلرلایت 2

این المان برای نمایش فرم میلر لایت استفاده می‌شود. ارتباط فرم از طریق کلید دسترسی ایجاد می‌شود.
دارای تنظیماتی برای سفارشی‌سازی پیام خطا، پیام تشکر، دکمه‌ی ثبت و استایل‌دهی به فیلدها و دکمه است.

ahura elementor widget mailer lite2

جدول قیمت 1

ویجت جدول قیمت 1

این المان برای نمایش یک جدول قیمت با امکان تغییر عنوان، قیمت، ویژگی‌ها و دکمه است.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به عنوان، قیمت، جعبه، ویژگی‌ها و دکمه است.

ahura elementor widget price table1

لیست قیمت

ویجت لیست قیمت

این المان برای نمایش یک لیست قیمت با امکان انتخاب آیتم‌هایی در این لیست، تغییر عنوان، زیرعنوان، آیکن و لینک و متن دکمه است.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به آیکن، آیتم، دکمه، سربرگ و جعبه است.

ahura elementor widget price list

جعبه قیمت 2

ویجت جعبه قیمت 2

این المان برای نمایش جعبه قیمت با امکان انتخاب آیکن، عنوان، زیر عنوان، متن قیمت و دکمه است.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به آیکن، سربرگ، دکمه و جعبه است.

ahura elementor widget price

جعبه قیمت 3

ویجت جعبه قیمت 3

این المان برای نمایش جعبه قیمت با امکان نمایش لیستی از آیتم‌ها به همراه دکمه، عنوان و قیمت است.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به قیمت، آیتم‌ها، دکمه و جعبه است.

ahura elementor widget price

جعبه قیمت 4

ویجت جعبه قیمت 4

این المان برای نمایش جعبه قیمت به همراه امکان نمایش قیمت و لیستی از آیتم‌ها استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به عنوان، آیتم‌ها، قیمت، دکمه و جعبه است.

ahura elementor widget price

جعبه قیمت 5

ویجت جعبه قیمت 5

این المان برای نمایش یک جعبه قیمت با امکان نمایش نشان، متن، آیکن، عنوان، قیمت و دکمه است.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به سربرگ، آیتم‌ها و دکمه است.

ahura elementor widget price

جعبه قیمت 6

ویجت جعبه قیمت 6

این المان برای نمایش جعبه قیمت با امکان درج عنوان، توضیحات، قیمت، آیتم و دکمه استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به جعبه، سربرگ، قیمت، دکمه و آیتم‌ها است.

ahura elementor widget price

جعبه قیمت 7

ویجت جعبه قیمت 7

از این المان برای نمایش جعبه قیمت با امکان نمایش لیستی از آیتم‌ها به صورت ستونی در کنار قیمت و عنوان جعبه استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به جعبه، برچسب، قیمت، توضیحات، آیتم‌ها و دکمه است.

ahura elementor widget price

جعبه قیمت 8

ویجت جعبه قیمت 8

این المان برای نمایش جعبه قیمت با امکان ایجاد حالت ویژه استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به جعبه، عنوان، قیمت، آیتم‌ها و دکمه است.

ahura elementor widget price

جعبه قیمت 9

ویجت جعبه قیمت 9

از این المان برای نمایش جعبه قیمت با امکان نمایش یک برچسب در ابتدا به همراه قیمت، دکمه، توضیحات و لیستی از آیتم‌ها استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به جعبه، برچسب، عنوان، توضیحات، دکمه و آیتم‌ها است.

ahura elementor widget price

جعبه قیمت 10

ویجت جعبه قیمت 10

این المان برای نمایش جعبه قیمت با امکان نمایش عنوان، قیمت و دکمه در قسمت بالایی و آیتم‌ها در ادامه استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به سربرگ، آیتم‌ها، عنوان، جعبه و دکمه است.

ahura elementor widget price

جعبه قیمت 11

ویجت جعبه قیمت 11

از این المان برای نمایش جعبه قیمت در سه بخش، سربرگ، آیتم‌ها و دکمه استفاده می‌‎شود.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به جعبه، سربرگ، آیتم‌ها و دکمه است.

ahura elementor widget price

جعبه قیمت 12

ویجت جعبه قیمت 12

از این المان برای نمایش جعبه قیمت با امکان نمایش یک عنوان در ابتدا و قیمت، آیتم‌ها و دکمه در ادامه استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به بخش‌های مختلف شامل جعبه، عنوان، قیمت، آیتم‌ها و دکمه است.

ahura elementor widget price

جعبه قیمت 13

ویجت جعبه قیمت 13

این المان برای نمایش جعبه قیمت با امکان نمایش عنوان، توضیحات و لیستی از آیتم‌ها است.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به بخش‌های مختلف المان از جمله جعبه، عنوان، قیمت، آیتم‌ها و دکمه است.

ahura elementor widget price

جعبه قیمت 14

ویجت جعبه قیمت 14

از این المان برای نمایش جعبه قیمت به همراه یک آیکن در ابتدای جعبه و عنوان، قیمت، توضیحات و لیستی از آیتم‌ها در ادامه استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به سربرگ، جعبه، آیکن، قیمت، دکمه و آیتم‌ها است.

ahura elementor widget price

جعبه قیمت 15

ویجت جعبه قیمت 15

این المان برای نمایش جعبه قیمت با امکان نمایش یک برچسب در ابتدا و عنوان، قیمت و آیتم‌ها در ادامه استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به جعبه، عنوان، قیمت، توضیحات، آیتم‌ها و دکمه است.

ahura elementor widget price

قطعه کد PHP

ویجت المنتور اهورا: قطعه کد PHP

این المان برای نمایش خروجی یک قطعه کد PHP استفاده می‌شود.
دارای تنظیمی برای تغییر چیدمان خروجی کد در صفحه است.

ahura elementor widget php code

جعبه عکس

ویجت المنتور اهورا: جعبه عکس

این المان برای نمایش یک جعبه عکس به همراه عنوان، زیرعنوان و لینک استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به تصویر و تایپوگرافی است.

ahura elementor widget picture

باکس اطلاعات

ویجت المنتور اهورا: باکس اطلاعات

این المان برای نمایش لیستی از آیتم‌ها در کنار هم به صورت جعبه اطلاعات استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به آیکن، عنوان و زمینه است.

ahura elementor widget information

باکس اطلاعات 2

ویجت المنتور اهورا: باکس اطلاعات 2

این المان برای نمایش باکس اطلاعات با امکان انتخاب عنوان، توضیحات و آیکن است.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به آیکن، عنوان، توضیحات و جعبه است.

ahura elementor widget information

باکس اطلاعات 3

ویجت المنتور اهورا: باکس اطلاعات 3

این المان برای نمایش جعبه اطلاعات با امکان نمایش عنوان، آیکن و توضیحات است.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به عنوان، توضیحات، آیکن، جعبه و باکس پشتی است.

ahura elementor widget information

باکس اطلاعات 4

ویجت المنتور اهورا: باکس اطلاعات 4

این المان برای نمایش یک جعبه اطلاعات، با امکان نمایش عنوان، توضیحات و دکمه است.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به عنوان، توضیحات، دکمه و جعبه است.

ahura elementor widget information

باکس اطلاعات 5

ویجت المنتور اهورا: باکس اطلاعات 5

این المان برای نمایش جعبه اطلاعات با امکان انتخاب تصویر، عنوان، توضیحات و دکمه است.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به بخش شناور، عنوان، توضیحات، دکمه و آیکن است.

ahura elementor widget information

باکس اطلاعات 6

ویجت المنتور اهورا: باکس اطلاعات 6

از این المان برای نمایش اطلاعات با امکان انتخاب آیکن، عنوان و توضیحات استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به آیکن، عنوان، توضیحات و جعبه است.

ahura elementor widget information

باکس اطلاعات 7

ویجت المنتور اهورا: باکس اطلاعات 7

این المان برای نمایش جعبه اطلاعات با امکان نمایش یک آیکن در کنار، و عنوان و توضیحات در سمت دیگر است.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به آیکن، محتوا و جعبه است.

ahura elementor widget information

باکس اطلاعات 8

ویجت المنتور اهورا: باکس اطلاعات 8

از این المان برای نمایش جعبه اطلاعات شامل آیکن، عنوان و توضیحات کوتاه به همراه محتوای پشت هنگام هاور روی المان استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به جعبه رویی و جعبه پشتی است.

ahura elementor widget information

باکس اطلاعات 9

ویجت المنتور اهورا: باکس اطلاعات 9

این المان برای نمایش آیکن، عنوان و توضیحات به صورت یک جعبه اطلاعات استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به پس‌زمینه، روکش پس‌زمینه، حاشیه و جدا کننده است.

ahura elementor widget information

باکس اطلاعات 10

ویجت المنتور اهورا: باکس اطلاعات 10

این المان برای نمایش جعبه اطلاعات، شامل آیکن، عنوان، مقدار و توضیحات است.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به جعبه، آیکن، برچسب، مقدار، عنوان و توضیحات است.

ahura elementor widget information

نظرات مشتریان 1

testimonial1 widget

این المان برای نمایش یکی از دیدگاه‌های ثبت شده مشتریان استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به محتوا و جعبه است.

ahura elementor widget testimonial1

نظرات مشتریان 2

testimonial2 widget

این المان برای نمایش یکی از دیدگاه‌های مشتری با قابلیت قرارگیری ستونی اجزای این المان استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به کاور، محتوا و جعبه است.

ahura elementor widget testimonial2

نظرات مشتریان 3

testimonial3 widget

این المان برای نمایش یک نظر از دیدگاه‌های مشتریان استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به تصویر مشتری، نام، محتوا و جعبه است.

ahura elementor widget testimonial3

نظرات مشتریان 4

testimonial4 widget

این المان برای نمایش دیدگاه ثبت شده مشتری استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به تصویر، نام، محتوا و جعبه است.

ahura elementor widget testimonial4

نظرات مشتریان 5

testimonial5 widget

این المان برای نمایش دیدگاه یکی از مشتریان به همراه امکان ثبت امتیاز مشتری است.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به آواتار، عنوان، محتوا و جعبه است.

ahura elementor widget testimonial5

نظرات مشتریان 6

المان المنتور اهورا: نظرات مشتریان 6

این المان برای نمایش یکی از نظرات ثبت‌شده مشتریان به همراه امکان نمایش امتیازدهی استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به تصویر، عنوان و محتوا است.

ahura elementor widget testimonial6

کاروسل نظرات

المان المنتور اهورا: کاروسل نظرات 1

این المان برای نمایش اسلایدری از نظرات بر اساس دسته‌بندی یا لیستی از شناسه‌ها استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به آواتار، عنوان، محتوا و دکمه‌های ناوبری است.

ahura elementor widget testimonial carousel1

کاروسل نظرات 2

المان المنتور اهورا: کاروسل نظرات 2

از این المان برای نمایش لیستی از نظرات ثبت شده مشتریان بر اساس دسته‌بندی یا شناسه استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به محتوا و دکمه های ناوبری است.

ahura elementor widget testimonial carousel2

کاروسل نظرات 3

المان المنتور اهورا: کاروسل نظرات 3

این المان برای نمایش دیدگاه‌های مشتریان بر اساس دسته‌بندی یا شناسه استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای تنظیم نمایش تعداد اسلاید در هر نمایش، استایل‌دهی به کاور، آیتم‌ها و ناوبری است.

ahura elementor widget testimonial carousel3

کاروسل نظرات 4

المان المنتور اهورا: کاروسل نظرات 4

این المان برای نمایش دیدگاه‌های ثبت شده مشتریان بر اساس دسته‌بندی یا شناسه با موقعیت نمایش تصویر و نام در بالای دیدگاه استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به محتوا، نام، آواتار و دکمه‌های ناوبری است.

ahura elementor widget testimonial carousel4

کاروسل نظرات 5

المان المنتور اهورا: کاروسل نظرات 5

این المان برای نمایش اسلایدری از دیدگاه مشتریان بر اساس شناسه یا دسته‌بندی استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای تنظیم اسلایدر و استایل‌دهی به تصویر، نام، محتوا، جعبه و ناوبری است.

ahura elementor widget testimonial carousel5

کاروسل نظرات 6

المان المنتور اهورا: کاروسل نظرات 6

از این المان برای نمایش اسلایدری از دیدگاه‌ها بر اساس دسته‌بندی یا لیستی از شناسه‌ها استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای اسلایدر، استایل‌دهی به تصویر، عنوان، محتوا و جعبه است.

ahura elementor widget testimonial carousel6

کاروسل نظرات 7

المان المنتور اهورا: کاروسل نظرات 7

این المان برای نمایش دیدگاه‌های ثبت شده مشتریان بر اساس دسته‌بندی یا شناسه با یک تصویر بزرگ استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به محتوا، جعبه، متا و ناوبری است.

ahura elementor widget testimonial carousel7

باکس دسته‌بندی

cat box widget

این المان برای برای نمایش یک جعبه برای معرفی یک دسته‌بندی با امکان معرفی لیستی از آیتم‌ها است.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به عنوان، توضیحات، دکمه، آیتم‌ها و جعبه است.

ahura elementor widget cat

اسلایدر جعبه‌ای

slider box widget

این المان برای نمایش اسلایدری از جعبه‌های دارای تصویر، عنوان و دکمه استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به تصویر، دکمه و جعبه فعال است.

ahura elementor widget slider

کاروسل ویدیو 1

video carousel1 widget

این المان برای نمایش اسلایدری از ویدیوها با امکان انتخاب تصویر، عنوان، زیرعنوان و لینک برای هر آیتم است.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به توضیحات، دکمه‌های ناوبری و جعبه است.

ahura elementor widget video carousel1

کاروسل ویدیو 2

video carousel2 widget

این المان برای محتوای دسته‌بندی انتخاب شده به صورت اسلایدری از ویدیوها استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای متن، متا و جعبه است.

ahura elementor widget video carousel2

لیست ویدیو

video list widget

این المان برای نمایش لیستس از نوشته‌ها بر اساس دسته‌بندی انتخابی استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به متن، متا و جعبه است.

ahura elementor widget video list

تایم‌لاین

timeline1 widget

این المان برای نمایش یک تایم‌لاین به صورت ستونی با امکان انتخاب آیتم‌های به عنوان بازه زمانی است.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به محتوا، زمینه و نشانگر است.

ahura elementor widget timeline1

تایم‌لاین 2

timeline2 widget

این المان برای نمایش لیستی از ایتم‌های ایجاد شده به صورت یک تایم‌لاین استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به ایکن، کادر و جعبه محتوا است.

ahura elementor widget timeline2

نوار اخبار

news ticker widget

این المان برای نمایش نوار خبری به صورت اسلایدری از تیتر اخبار استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای انتخاب دسته‌بندی، برچسب، نمایش تاریخ، استایل‌دهی به جعبه اخبار، تیتر، عنوان ، تاریخ و دکمه‌های ناوبری است.

ahura elementor widget news ticker

تب محصول 1

tabbed products widget

این المان برای نمایش محصولات یک دسته‌بندی در یک تب استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای استایل‌‌دهی به زبانه‌ها، محتوا و جعبه است.

ahura elementor widget tabbed products

تب محصول 2

tabbed products2 widget

این المان برای نمایش لیستی از محصولات در تب‌های مجزا استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای زبانه‌ها، محتوا، تعداد و محتوا است.

ahura elementor widget tabbed products2

جعبه اسلایدر محصولات

product slider widget

این المان برای نمایش اسلایدری از محصولات با امکان انتخاب دسته‌بندی استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به جعبه محصول، دکمه‌های جعبه و جعبه است.

ahura elementor widget product slider

مشتریان محصول

customer widget

این المان برای نمایش یک محصول ویژه و با امکان نمایش تعداد خریداران، انتخاب تصویر اختصاصی و لینک‌دهی استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به تصویر و جعبه محصول است.

ahura elementor widget customers

نوار موقعیت‌یاب

breadcrumbs widget

این المان برای نمایش نوار موقعیت‌یاب یا Breadcrumbs استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به آیتم‌ها و جعبه است.

ahura elementor widget breadcrumbs

پخش‌کننده صدا

audio player widget

با کمک این المان می‌توانید لیستی از فایل‌های صوتی را برای پخش به پخش‌کننده اضافه کنید.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به پخش‌کننده (پلیر)، پلی‌لیست و جعبه است.

ahura elementor widget audio player

پخش‌کننده ویدیو (ویدیو پلیر)

video player widget

این المان برای نمایش یک ویدیو به صورت مستقیم بارگذاری شده در وبسایت یا از طریق یوتیوب یا ویمئو استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای نمایش/عدم‌نمایش کنترل‌ها، استایل‌دهی به پلیر و جعبه است.

ahura elementor widget video player

اسلایدر پیشنهاد شگفت‌انگیز

special offer widget

این المان محصولات به صورت اسلایدر نمایش می‌دهد.
دارای تنظیماتی برای تنظیم اندازه تصویر، استایل‌دهی به محصول و تایمر است.

ahura elementor widget special offer

اسلایدر تصویر 1

image slider widget

این المان برای نمایش اسلایدری از تصاویر با امکان لینک‌دهی استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به ناوبری، صفحه‌بندی و جعبه است.

ahura elementor widget image slider1

اسلایدر تصویر 2

image slider2 widget

این المان برای نمایش اسلایدری از آیتم‌ها استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای تنظیم تعداد اسلایدر در هر نمایش و استایل‌دهی به دکمه‌های ناوبری و جعبه است.

ahura elementor widget image slider2

اسلایدر تصویر 3

image slider3 widget

این اسلایدر برای نمایش یک یا چند اسلایدر که هر اسلایدر شامل یک تصویر و لینک است استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به دکمه‌های ناوبری، صفحه‌بندی و جعبه است.

ahura elementor widget image slider3

اسلایدر قالب‌ها

template slider widget

این المان برای نمایش تمپلیت (قالب‌های) ساخته شده با المنتور به صورت اسلایدر استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای انتخاب قالب، تعداد اسلاید در هر نمایش و چرخش خودکار و حلقه بی‌نهایت است.

ahura elementor widget elementor template

مپ باکس

mapbox1 widget

این المان برای نمایش نقشه و با امکان ثبت نقاطی مشخص روی نقشه استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به نقشه و نشانگر نقشه است.

ahura elementor widget

نقشه نشان

neshan widget

این المان برای نمایش نقشه جغرافیایی با امکان ثبت نقاط روی نقشه استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای انتخاب تصویر نشانگر و استایل‌دهی به نقشه و نشانگر آن است.

ahura elementor widget neshan

جعبه هشدار

warning box widget

این المان برای نمایش یک متن به همراه امکان نمایش دکمه بستن است.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به جعبه هشدار است.

ahura elementor widget warning

دکمه دوتایی

double btn widget

این المان برای نمایش دو دکمه در کنار هم استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به دکمه اول، دکمه دوم و جعبه است.

ahura elementor widget double btns

قبل و بعد

before after widget

این المان برای نمایش دو تصویر در حالت قبل و بعد استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای تنظیم عرض محتوا و استایل‌دهی به جعبه است.

ahura elementor widget before after

اسلایدر دسته‌بندی‌های محصول

product cat slider1 widget

این المان برای نمایش یک یا چند دسته‌بندی محصول استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای اسلایدر و استایل‌دهی به جعبه اسلایدر و ناوبری است.

ahura elementor widget product cat slider

اسلایدر دسته‌بندی‌های محصول 2

product cat slider2 widget

این المان برای نمایش یک یا چند یا همه دسته‌بندی‌ها به صورت یک اسلایدر است.
دارای تنظیماتی برای اسلایدر و استایل‌دهی به آیتم‌ها، دکمه‌های ناوبری و جعبه است.

ahura elementor widget product cat slider2

اعضای تیم

team member widget

این المان برای نمایش اعضای تیم در تب‌های مجزا استفاده می‌شود. اعضای تیم از طریق منویی با همین نام بر روی پیشخوان مدیریت وردپرس تعریف می‌شوند.
دارای تنظیماتی برای زبانه‌ها، آیتم‌ها و صفحه‌بندی است.

ahura elementor widget product team member

گالری

gallery widget

این المان برای نمایش یک گالری با امکان تنظیم تعداد آیتم در هر صفحه استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به آیتم‌ها و صفحه‌بندی است.

ahura elementor widget gallery

استوری

story widget

این المان برای اضافه کردن چندین آیتم مشابه استوری‌های اینستاگرام استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به آیتم‌های اضافه شده است.

ahura elementor widget story

برندها

brands widget

این المان برای نمایش لیستی از برندها استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به آیتم‌ها و جعبه است.

ahura elementor widget brands

کارت

cart1 widget

این المان برای نمایش یک کارت دارای آیکن، عنوان، توضیحات و مقدار استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به جعبه، آیکن، عنوان، مقدار و توضیحات است.

ahura elementor widget cart

کارت 2

cart2 widget

این المان برای نمایش کارت اطلاعات با امکان نمایش عنوان، توضیحات و یک بخش پایینی است.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به جعبه، پیش‌عنوان، عنوان، توضیحات و بخش پایینی است.

ahura elementor widget cart2

کارت 3

cart3 widget

این المان برای نمایش کارت توضیحات، با امکان نمایش آیکن، عنوان، توضیحات و مقادیر استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به جعبه، آیکن، عنوان، توضیحات و مقدار است.

ahura elementor widget cart3

کارت 4

cart4 widget

این المان برای نمایش آیکن، عنوان و توضیحات به صورت یک کارت استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به جعبه، آیکن، برچسب، توضیحات و عنوان است.

ahura elementor widget cart4

مودال ویدیو

video modal widget

این المان برای نمایش یک ویدیو به صورت مودال با کمک یک دکمه برای اینکار استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به دکمه، آیکن، متن و مودال است.

ahura elementor widget modal video

سوالات متداول

faq widget

این المان برای نمایش یک بخش پرسش‌وپاسخ در وبسایت استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به آیکن‌ها، متن و آیتم‌های اضافه شده است.

ahura elementor widget faq1

سوالات متداول 2

faq2 widget

این المان برای نمایش لیستی از آیتم‌ها به عنوان پرسش و پاسخ استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به آیکن‌ها، متن و آیتم‌ها است.

ahura elementor widget faq2

سوالات متداول 3

faq3 widget

از این المان برای نمایش لیست پرسش و پاسخ با امکان انتخاب آیکن استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به آیکن کناری، آیکن‌های باز و بسته، متن و پیام ها است.

ahura elementor widget faq3

سوالات متداول 4

faq4 widget

این المان برای نمایش لیستی از آیتم‌های پرسش و پاسخ استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به آیتم‌ها، شماره‌ها، عنوان، توضیحات و آیکن است.

ahura elementor widget faq4

انیمیشن Lottie

lottie widget

از این المان برای نمایش انیمیشن Lottie استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به جعبه، تنظیم عرض و تنظیم پخش خودکار و سرعت پخش است.

ahura elementor widget lottie animation

بالا رفتن

gototop widget

این المان برای ایجاد دکمه‌‌ای برای بالا رفتن استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به دکمه است.

ahura elementor widget gototop

لوگو

logo widget

این المان برای نمایش تصویر به عنوان لوگو استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای تنظیم چیدمان، ابعاد تصویر و عرض تصویر است.

ahura elementor widget logo

لوگو SVG

svg logo widget

این المان برای نمایش یک تصویر SVG به عنوان لوگو استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به عرض، ارتفاع و چینش تصویر است.

ahura elementor widget svg logo

جستجو پاپ‌آپ

popup search widget

این المان برای نمایش یک جستجو به صورت پاپ‌آپ استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای انتخاب نوع محتوای مورد جستجو، استایل‌دهی به دکمه‌های باز و بسته، فیلد جستجو و نتایج جستجو است.

ahura elementor widget popup search

جستجو

search na widget

این المان برای نمایش جعبه جستجو و قابلیت جستجو استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای انتخاب نوع محتوای جستجو، نمایش/عدم نمایش دکمه، استایل‌دهی به جعبه و نتیجه جستجو است.

ahura elementor widget search

منو

menu1 widget

این المان برای نمایش منو در بخش مورد نظر از وبسایت استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای انتخاب منو، استایل‌دهی به منوی اصلی، زیرمنو، منو در حالت موبایل و زیرمنو در وضعیت موبایل است.

ahura elementor widget menu1

منو 2

menu2 widget

از این المان برای نمایش منو با امکان انتخاب دکمه برای وضعیت موبایل استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به آیتم‌ها و زیرمنوها است.

ahura elementor widget menu2

منو اصلی

main menu widget

این المان برای نمایش منوی اصلی در وبسایت استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به منو و زیر منو است.

ahura elementor widget menu1

مگامنو

mega menu widget

این المان برای نمایش مگامنو در وبسایت استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای باز کردن خودکار در صفحه اصلی و استایل‌دهی به دکمه و زیرمنو است.

ahura elementor widget megamenu

منو در حالت موبایل

mobile menu widget 1

این المان برای نمایش یک منو در وضعیت موبایل استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای انتخاب آیکن و استایل‌دهی به منو و زیرمنو است.

ahura elementor widget mobile menu

منو موبایل 2

mobile menu2 widget

این المان برای نمایش منو در وضعیت موبایل استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای انتخاب دکمه موبایل، لوگو در وضعیت موبایل و استایل‌دهی به منو و آیتم‌های زیرمنو است.

ahura elementor widget mobile menu2

سبد خرید

cart widget

این المان برای نمایش سبد خرید در وبسایت استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای انتخاب آیکن، استایل‌دهی به دکمه، قیمت و جعبه است.

ahura elementor widget cart

مینی سبد خرید 2

mini cart widget

از این المان برای نمایش یک مینی سبد خرید استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای انتخاب آیکن و استایل‌دهی به دکمه، آیتم‌ها، دکمه‌ها و جعبه است.

ahura elementor widget mini cart

ورود پاپ‌آپ

popup login widget

این المان برای نمایش دکمه‌ای برای ورود به صورت پاپ‌آپ در وبسایت استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای انتخاب آیکن، نمایش لینک ثبت‌نام در فرم و استایل‌دهی به دکمه پاپ‌‌آپ، فیلدها و جعبه است.

ahura elementor widget popup login

نوبار

navbar1 widget

این المان برای نمایش یک منو به صورت نوبار (Navbar) در انتهای صفحه استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به جعبه و آیتم‌ها است.

ahura elementor widget navbar

نوبار 2

navbar2 widget

این المان برای نمایش نوار یا نوار منو در انتهای صفحه کاربر به کار می‌رود.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به جعبه و آیتم‌ها است.

ahura elementor widget navbar2

نوبار 3

navbar3 widget

این المان برای نمایش نوار چسبان به انتهای صفحه کاربر استفاده می‌شود.
دارای تنظیماتی برای استایل‌دهی به آیتم اصلی، آیتم‌ها و جعبه است.

ahura elementor widget navbar3

اگر سوالی در این باره دارید، می‌توانید از بخش پشتیبانی در پنل کاربری خود ارسال بفرمایید. کارشناسان ما موضوع را بررسی و حل خواهند کرد.