به‌روز‌رسانی به نسخه 4.4 در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۹۹

به‌روز‌رسانی به نسخه 4.1.1 در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۹

به‌روز‌رسانی به نسخه 4.1 در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۹۹

به‌روز‌رسانی به نسخه 4 در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۹۹

به‌روز‌رسانی به نسخه 3 در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۹۹

به‌روز‌رسانی به نسخه 2.3.1 در تاریخ ۴ تیر ۱۳۹۹

به‌روز‌رسانی به نسخه 2.3 در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۹

به‌روز‌رسانی به نسخه 2.2.1 در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

به‌روز‌رسانی به نسخه 2.2 در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

به‌روز‌رسانی به نسخه 2.1 در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۳۹۹

به‌روز‌رسانی به نسخه ۲ در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۹۹

به‌روز‌رسانی به نسخه ۱.۱ در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۸