آموزش ساخت سایت

چگونه نام نویسنده را در پستها حذف کنیم