off

لندینگ پیج

صفحه فرود یا Landing Page چیست؟

صفحه فرود یا Landing Page چیست؟

صفحه فرود یا landing page چیست؟ در تبلیغات اینترنتی اصلاحی به نام صفحه فرود داریم. امروز یکی از کاربران از من درخواست کرده بود تا…