تست برگه فرود

۵۰ درصد تخفیف ویژه به مناسبت جمعه سیاه . کد تخفیف: black