• آموزش ساخت سایت و رساندن آن به درآمد

بررسی رفتار مشتری قبل از خرید