• آموزش ساخت سایت و رساندن آن به درآمد

اجباری کردن استفاده از بندانگشتی