راهنمایی در مورد این پیغام

351 بازدیدوردپرس
0
0 دیدگاه

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in C:\xampp\htdocs\wp-content\plugins\simple-download-monitor\includes\templates\fancy0\sdm-fancy-0.php on line 83

بعد از فعال کردن افزونه رمزکذاری برای لینکها، این پیغام هشدار ارسال میشه، البته لینکها درست کار میکنن اما این پیغام هم نمایش داده میشه

0
سعید

سلام دوست عزیز!

این پیغام فقط یک هشدار که توسط افزونه

simple-download-monitor

ایجاد شده، برای اینکه این موارد رو مخفی کنید کافیه وارد مسیر

C:\xampp\htdocs\wp-config.php

این فایل رو ویرایش کنید و کد های زیر رو با فایلتون ست کنید؛ اگه اواخر لاین 70 مقدار دوم WP_DEBUG = true بود اون رو به false تغییر بدید و فایل رو ذخیره کنید.

موفق باشید.

<code><span class="nb">ini_set</span><span class="p">(</span><span class="s1">'display_errors'</span><span class="p">,</span><span class="s1">'Off'</span><span class="p">);</span>
<span class="nb">ini_set</span><span class="p">(</span><span class="s1">'error_reporting'</span><span class="p">,</span> <span class="kc">E_ALL</span> <span class="p">);</span>
<span class="nb">define</span><span class="p">(</span><span class="s1">'WP_DEBUG'</span><span class="p">,</span> <span class="kc">false</span><span class="p">);</span>
<span class="nb">define</span><span class="p">(</span><span class="s1">'WP_DEBUG_DISPLAY'</span><span class="p">,</span> <span class="kc">false</span><span class="p">);</span></code>
0
agahify

معمولا روی لوکال این قبیل خطاها  زیاد رخ میده. درصورتیکه در سایت آنلاین چنین خطایی مشاهده کردید اطلاع بدید تا بررسی بشه.

0
حسام الدین

سلام باید wp_debug رو در فایل wp-config.php، روی مقدار false قرار بدید.

0
Samane

با سلام و خیلی ممنون از راهنماییهاتون

من نگاه کردم کدهام اینا هستن

<?php
/**
* The base configuration for WordPress
*
* The wp-config.php creation script uses this file during the installation.
* You don’t have to use the web site, you can copy this file to “wp-config.php”
* and fill in the values.
*
* This file contains the following configurations:
*
* * MySQL settings
* * Secret keys
* * Database table prefix
* * ABSPATH
*
* @link https://wordpress.org/support/article/editing-wp-config-php/
*
* @package WordPress
*/

// ** MySQL settings – You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define( ‘DB_NAME’, ‘wintechqa’ );

/** MySQL database username */
define( ‘DB_USER’, ‘root’ );

/** MySQL database password */
define( ‘DB_PASSWORD’, ” );

/** MySQL hostname */
define( ‘DB_HOST’, ‘localhost’ );

/** Database charset to use in creating database tables. */
define( ‘DB_CHARSET’, ‘utf8mb4’ );

/** The database collate type. Don’t change this if in doubt. */
define( ‘DB_COLLATE’, ” );

/**#@+
* Authentication unique keys and salts.
*
* Change these to different unique phrases! You can generate these using
* the {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ WordPress.org secret-key service}.
*
* You can change these at any point in time to invalidate all existing cookies.
* This will force all users to have to log in again.
*
* @since 2.6.0
*/
define( ‘AUTH_KEY’, ‘~^O.ll)i.6<?hi6^=oUIfkN2lGmr]3F:uq45c.,tQj/A+dhJ`JIeeT*G&-gjf8ne’ );
define( ‘SECURE_AUTH_KEY’, ‘ivv)s.D(W*]7q{{1Nk9xZ=;UQ6g$T#U$Ejk,ea?a,G#f~;[email protected]=y,#ZESi’ );
define( ‘LOGGED_IN_KEY’, ‘^I~.>}NMB ~ZArznP2=-1s_Gj,Gf [email protected]!.HI7tBCNVUsntarodHq6fL2tA#~3l’ );
define( ‘NONCE_KEY’, ‘cOCqwBpF:pTl2A<8A5tc*9#DN7lj._c|U:ve,S!Z0~~_1F!G]K!gzvmc03J0=b.1’ );
define( ‘AUTH_SALT’, ‘8W`&[email protected]_n;;~z!yI[16Bo`)rb[>TuT=5(sh;_of/*hTdG:@?<Eu7w$9v`ha+K/’ );
define( ‘SECURE_AUTH_SALT’, ‘axeZ47!D_%V#4LqmMLu:dL]#tt9l[s~ M0;-I$dr{-BbIPwT]BSpZg5JVFBfhTZ7’ );
define( ‘LOGGED_IN_SALT’, ‘ax73; ]/pWf}t^(_[{*9G2[$W1a*BEjR~wft,.{7^+b-TSR!B[6;kS-zJ%)4ie0x’ );
define( ‘NONCE_SALT’, ‘XqV}$0xy$UFqR,l`6gsT9= hAsNEuO7jd:j]g-wN~Tv=&u(~ay7}[email protected]{o’ );

/**#@-*/

/**
* WordPress database table prefix.
*
* You can have multiple installations in one database if you give each
* a unique prefix. Only numbers, letters, and underscores please!
*/
$table_prefix = ‘wp_’;

/**
* For developers: WordPress debugging mode.
*
* Change this to true to enable the display of notices during development.
* It is strongly recommended that plugin and theme developers use WP_DEBUG
* in their development environments.
*
* For information on other constants that can be used for debugging,
* visit the documentation.
*
* @link https://wordpress.org/support/article/debugging-in-wordpress/
*/
define( ‘WP_DEBUG’, false );

/* Add any custom values between this line and the “stop editing” line. */

/* That’s all, stop editing! Happy publishing. */

/** Absolute path to the WordPress directory. */
if ( ! defined( ‘ABSPATH’ ) ) {
define( ‘ABSPATH’, __DIR__ . ‘/’ );
}

/** Sets up WordPress vars and included files. */
require_once ABSPATH . ‘wp-settings.php’;

خودش روی False هست

اقای سعید اون کدهایی که گفتید رو کجا اضافه کنم؟

لطفا قبل از ارسال پاسخ، این قوانین را مطالعه نمایید:

  • به هیچ عنوان از لینک سایت‌های دیگر یا لینک‌های تبلیغاتی در پاسخ استفاده نکنید.
  • تا حد امکان متن پاسخ کامل و واضح باشد.
  • محتوای پاسخ را از سایت خود یا سایتی دیگر کپی نکنید.

از آنجا که هدف ما ایجاد یک فضای مفید برای همفکری و رسیدن به پاسخ سوالات است، در صورتی که پاسخ شما یکی از شرایط فوق را نداشته باشد، توسط ناظرین تایید نخواهد شد.